ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Настоящата Политика за защита на личните данни се приема от “Ей Ви Груп България” ЕООД – дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 204596293, със седалище и адрес на управление: град София, ул. “Граф Игнатиев” № 5, етаж. 2, офис 205. Използването на изразите „ние“, „нас“, „наши“ също се отнася до “Ей Ви Груп България” ЕООД .

“Ей Ви Груп България” ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни и администрира интернет сайта Sofest.art (наричан по-долу за краткост „Сайт“).

  1. Настоящата Политика за защита на личните данни има за основна цел да посочи кои са личните данни, съдържащи се в кореспонденция, която ни е изпратена чрез Формата за контакт в Сайта, които обработваме, за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да ни изпратите съобщение.

  1. Посетител е всяко лице, което зареди Сайта в уеб браузъра си.

Посетителите на Сайта могат да се свързват с нас по всяко време, като ни изпращат запитвания или друга кореспонденция чрез Формата за контакт в Сайта.

Кореспонденция и комуникация с нас може да съдържат лични данни на: 1) физическото лице, което осъществява контакт с нас; 2) друго физическо лице.

Категории данни: 1) Две имена и e-mail адрес, които се попълват от посетителя във формата за контакт. 2) Всякакви други лични данни, които е възможно да се съдържат в изпратената ни кореспонденция.

Цели на обработването и основания за обработването:

– Осъществяване на комуникация между посетителя на Сайта и “Ей Ви Груп България” ЕООД; разрешаване на въпроси, свързани с дейността на “Ей Ви Груп България” ЕООД;  комуникация във връзка с подадени запитвания, искания или други подобни.

– Доказване на извършени волеизявления и други предприети от посетителя действия;

– Защита на правата и на законните интереси на “Ей Ви Груп България” ЕООД и на негови партньори/други трети лица срещу претенции.

Основанието за обработване на лични данни за горните цели са нашите легитимни интереси или изпълнението на наши законови задължения.

Срок за съхранение: за период до изтичане на давностните срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги. Ако преди изтичането на давностния срок възникне спор, за чието разрешаване данните са необходими, или те бъдат изискани от компетентен орган в рамките на правомощията му, данните може да бъдат запазени и след изтичането на давностния срок – до приключването на съответното производство.

  1. Моля, не ни предоставяйте под каквато и да е форма специални или чувствителни категории лични данни, като например такива, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и други подобни. Предоставянето на такива данни не е необходимо за целите на осъществяването на контакт с нас, освен това предоставянето на такива данни представлява сериозен риск за самите Вас. В случай че все пак такива данни бъдат предоставени от посетител, то те се считат предоставени изцяло на негов риск.
  2. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни:

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе цели, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:

– Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор, за извършването на определена работа.

– Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.

– Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.

  1. Вашите права във връзка с личните Ви данни

Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи. Накратко Вашите права са:

Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация.

Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). При определени обстоятелства – като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства – като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на възражение. При определени обстоятелства – като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

Тези права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.

За връзка с нас, използвайте формата за контакт в Сайта.

В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България – Комисия за защита на личните данни. Ще Ви бъдем благодарни, ако в случай на оплакване първо се свържете с нас, за да се опитаме да Ви помогнем.

За контакт с Комисията за защита на личните данни:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.